No Picture

Perifèries d’una colònia: la modernitat com a desafiament a Tetuán

24/04/2013 admin 0

Al barri van ajuntar-se immigrants de diferents llocs, marroquíns i espanyols. […] D’aquesta part de Tetuán s’hauria d’escriure no històricament, sinó parlant… de novel·la“. Mohamed Anakar, antic veí del barri Málaga.

Justament en els anys en què, a Europa, triumfava l’urbanisme modern d’Haussmann i Cerdà, el sultanat del Marroc sucumbia a la pressió militar i econòmica de les potències colonials francesa i espanyola. Les ciutats colonials hispano-marroquines van creixer com a ciutats d’expansió il·imitada, i al marge de la medina i de l’Eixample van desenvolupar-se barris populars en que les classes baixes espanyoles i marroquines van superar les barreres culturals i llingüístiques desdibuixant un ball popular davant la modernitat. Amb el video El barrio Málaga [link], i la exposició Tetuán desafíos de la modernidad [link] (recentment inaugurada a Casablanca), l’equip interdisciplinari de l’arquitecte Alejandro MUCHADA proposa una mirada postcolonial sobre la ciutat hispano-marroquina observada des de les seves perifèries: on les classes populars van conviure i crear la seva pròpia ciutat, fora de la planificació i en un magma de desbordaments.

 • “Tetúanmodernchallenge” és un projecte de recerca del grup Gamuc.org sobre les transformacions a l’àmbit social i urbà durant els 45 anys d’ocupació espanyola al Nord del Marroc, a través del prisma de l’habitatge social: PDF de la expo presentada aquest abril a Casablanca :: presentació de la expo :: Pàgina web Tetuán Modern Challenge
 • La paraula desafiament remiteix a l’historiador marroquí Abdallah LAROUI, que la utilitza per a descriure qué representava la modernitat per a la societat marroquí pre-colonial. Es vegi també Josep Lluís MATEO (2007) “El interventor y el caíd. La política colonial española frente a la justícia marroquí durante el protectorado” [PDF]
 • La crítica històrica ens permet identificar quines solucions es donaven per a aquest desafiament en l’àmbit de l’habitatge. L’arquitecte Alfonso de Sierra Ochoa va proposar una sèrie de projectes d’escala mitjana, en els quals van participar marroquins de Tetuàn: a través de l’arquitectura, podem comparar quin tipus de modernitat s’imaginava llavors, amb la que el Marroc té avui en dia.
No Picture

Peripheries of a colony: modernity as a challenge in Tetouan

24/04/2013 admin 0

Immigrants from different places, spanish and moroccan, gathered in the neighborhood. […] About this part of Tetouan, we should write not a history but… a novel“. Mohamed Anakar, former resident of barrio Málaga.

Haussman and Cerdà’s modern urbanism was at its peak in Europe, when the Sultanate of Morocco fell under the military and economic pressures of France and Spain. So hispano-moroccan colonial cities grew as cities in an unlimited expansion; but at the margins of the m

edina and the “Ensanche” grid, popular neighborhoods developed, in which lower-class moroccan and spanish neighbors challenged the cultural and linguistic barriers, like a working-class dance in front of modernity. With El barrio Málaga video [link], and the exposition Tetuán desafíos de la modernidad [link] (recently opened in Casablanca) the interdisciplinary equipe of architect Alejandro MUCHADA proposes a post-colonial look on the hispano-moroccan city observed from its peripheries: where the lower classes  cohabited and created their own city, outside all plannings, and in an overflowing melting pot.

 • “Tetúanmodernchallenge” is a research of Gamuc.org group on the urban and social transformations during the 45 years of spanish occupation in the north of Morocco, through the lens of social housing: PDF of the expo presentet this april in Casablanca : presentation of the expo : Webpage Tetuán Modern Challenge
 • The word challenge refers to the moroccan historian Abdallah LAROUI, who used it to describe what modernity represented for pre-colonial moroccan society. See also Josep Lluís MATEO (2007) “El interventor y el caíd. La política colonial española frente a la justícia marroquí durante el protectorado” [PDF]
 • The historical critique allows us to identify what solutions were offered to this challenge in the field of housing. Architect Alfonso de Sierra Ochoa put forward a series of middle-scale projects, in which where involved Moroccans from Tetouan: through architecture, we can compare what modernity was imagined in that times, with the one Morocco has today.
No Picture

Periferie di una colonia: la modernità come sfida a Tetuán

21/04/2013 admin 0

Nel quartiere si sono riuniti immigranti di ogni parte, marocchini e spagnoli […] Di questa zona di Tetuán bisogn erebbe scrivere non la storia ma… un romanzo“. Mohamed Anakar, ex abitante del barrio Málaga.

Proprio negli anni in cui in Europa trionfava l’urbanismo moderno di Haussmann e Cerdà, il sultanato del Marocco soccombeva alla pressione militare ed economica delle potenze coloniali francese e spagnola. Le città coloniali ispano-marocchine crebbero come città in espansione illimitata: al margine della medina e dell'”Ensanche” si svilupparono quartieri popolari in cui le classi basse marocchine e spagnole superarono le barriere culturali e linguistiche, tracciando “una danza popolare di fronte alla modernità“. Col video El barrio Málaga [link], e l’esposizione Tetuán desafíos de la modernidad [link] (inaugurata di recente a Casablanca) l’équipe interdisciplinare dell’architetto Alejandro MUCHADA propone uno sguardo postcoloniale sulla città ispanomarocchina osservata dalle sue periferie: dove le classi popolari crearono la loro città e la loro convivenza, fuori dalla pianificazione e in un magma di straripamenti.

 • “Tetúanmodernchallenge” è un progetto di ricerca del gruppo Gamuc.org sulle trasformazioni urbane e sociali avvenute durante i 45 anni di occupazione spagnola nel nord del Marocco, visti dal punto di vista delle case popolariPDF dell’esposizione presentata ad aprile a Casablanca :: presentazione :: Web Tetuán Modern Challenge
 • L’espressione sfida rinvia al lavoro dello storico marocchino Abdallah LAROUI, che nel suo studio del Marocco precoloniale identificò la “sfida” che rappresentava la modernizzazione per la società marocchina. Si veda anche Josep Lluís MATEO DIESTE (2007) “El interventor y el caíd. La política colonial española frente a la justícia marroquí durante el protectorado” [PDF]
 • La critica storica ci permette di identificare le soluzioni date a questa sfida nell’ambito della casa. L’architetto Alfonso de Sierra Ochoa propose una serie di progetti di media scala a cui parteciparono marocchini di Tetuan: attraverso l’architettura capiamo che tipo di modernità si immaginasse allora, e confrontarla con quella che il Marocco ha oggi.
No Picture

Periferias de una colonia: la modernidad como desafío en Tetuán

16/04/2013 admin 0

En el barrio se reunieron inmigrantes de distintas partes, marroquíes y españoles. […] De esta parte de Tetuán tendría que escribirse no históricamente, sino hablando… de novela“. Mohamed Anakar, antiguo vecino del barrio Málaga.

Justo en los años en qué en Europa, triunfaba el urbanismo moderno de Haussmann y Cerdà, el sultanado de Marruecos sucumbía a la presión militar y comercial de las potencias coloniales francesa y española. Las ciudades coloniales hispano-marroquíes crecieron como ciudades en expansión ilimitada, y al márgen de la medina y del Ensanche se desarrollaron barrios populares en qué las clases humildes españoles y marroquíes superaron barreras culturales y lingüísticas dibujando un baile popular frente a la modernidad. Con el vídeo El barrio Málaga [link], y la exposición Tetuán desafíos de la modernidad [link] (recientemente inaugurada en Casablanca) el equipo interdisciplinar del arquitecto Alejandro MUCHADA propone una mirada postcolonial sobre la ciudad hispano-marroquí observada desde sus periferias: donde las clases populares convivieron y crearon su propia ciudad, fuera de la planificación y en un magma de desbordamientos.

 • “Tetúanmodernchallenge” es un proyecto de investigación del grupo Gamuc.org sobre la transformaciones que hubo en el ámbito urbano y social durante los 45 años de ocupación española en el norte de Marruecos, a través del prisma de la vivienda social: PDF de la expo presentada este abril en Casablanca :: presentación de la expo :: Página web Tetuán Modern Challenge
 • El término desafío remite al historiador marroquí Abdallah LAROUI, que en su estudio de la realidad de Marruecos precolonial, identificó el “desafío” que representaba para la sociedad marroquí su “modernización”. Véase también Josep Lluís MATEO DIESTE (2007) “El interventor y el caíd. La política colonial española frente a la justícia marroquí durante el protectorado” [PDF]
 • La crítica histórica nos permite identificar qué soluciones se daban a este desafío en el ámbito de la vivienda. El arquitecto Alfonso de Sierra Ochoa propuso una serie de proyectos de mediana escala, en los cuales participaron marroquíes tetuaníes: a través de la arquitectura, podemos comparar qué tipo de modernidad se imaginaba entonces, con la que tiene Marruecos hoy en día.