No Picture

Hi ha vida a la llacuna

26/04/2014 admin 0

Venècia és una ciutat que normalment es considera acabada. El seu destí sembla tan inevitable – morir d’èxit, convertir-se en una pantomima per l’ús i consum dels turistes – que ni tan sols s’intenta imaginar un futur diferent. Al èxode implacable dels habitants, ara al seu mínim històric (menys de 60.000 locals viuen a Venècia) s’oposa el pès insostenible del turisme: al 2013 va haver-hi 30 millons de visitants, potser fins i tot 40 si es calcules les visites de només un dia. “És que vosaltres viviu del turisme”, et deien, i hom no sabía ben bé que contestar-li. Però, sense dubte, serà la crisi, serà que tota glòria es fugaç, serà l’agobi dels pocs residents que queden: però alguna cosa es mou a la llacuna. Estàn sorgint iniciatives de gestió cultural des d’abaix, tallers de ciutadania en espais alliberats (Laboratorio Occupato Morion, Sale Docks i Teatro Marinoni entre altres), i va haver-hi un eficaç moviment de protesta contra el pas dels grans creuers; la última iniciativa, la menys esperada, la més utòpica, és d’una associació que proposa comprar col·lectivament l’usufructe d’una illa! L’Associazione Poveglia va nèixer a principis d’abril per iniciativa de quinze ciutadans de la Giudecca, per a evitar que una multinacional hotelera s’apoderi d’aquest troç de llacuna que l’estat italià ha subhastat (suposadament per a pagar el debte públic). En menys d’un mes de vida l’èxit va ser tan gran que, a la hora de recollir diners, els 20.000 euros per a participar a la subhasta van aplegar-se en tres hores. Ara hi ha una plana web per a pagar la inscripció en línia, y si no es guanyés la subhasta, les quotes es retornarien gairebé integralment. Tot i que, com va escriure un participant a la increible iniciativa, espero que no me’ls torneu mai.

There is life in the lagoon

26/04/2014 admin 0
We normally consider Venice as a dead city. Its destiny seems such an inescapable fact that so little is done and even thought to imagine a different future. But something is moving in the lagoon.

C’è vita in laguna

26/04/2014 admin 0
Venezia si tende a dare per spacciata: il suo destino appare ineluttabile che poco si è fatto o pensato per tentare di cambiar rotta. Ma qualcosa bolle in laguna.

Hay vida en la laguna

26/04/2014 admin 0
Venecia normalmente se considera acabada. Su destino parece tan ineludible que ya ni se intenta imaginar un futuro diferente. Pero algo se está moviendo en la laguna.
No Picture

The control over space, and the spaces of control: XIII Conference of Geocrìtica

18/04/2014 admin 0

From may 5th to 10th, 2014, the International conference “El control del espacio y los espacios de control”, will be held in the University of Barcelona, organized by the review Geocrítica; with the linked reviews ScriptaNova and Biblio3w, this is one of the most important and interesting publication on urban issues in the whole spanish-speaking area. The conference is public and admission free of charge; we suggest these sessions, in which some members of our OACU group will be involved: may 6th, Ocupación del espacio y control de los individuos at 9am, Segregación social y urbana a at 6.30pm; may 9th, Organización económica, poder y control at 9am, Cambios en las formas de control at 4pm.

No Picture

Controllo degli spazi, spazi del controllo: convegno Geocritica

18/04/2014 admin 0

Dal 5 al 10 maggio 2014, all’Università di Barcellona, si svolgerà il Convegno internazionale “El control del espacio y los espacios de control”, organizzato dalla rivista Geocrítica; che, con le parallele ScriptaNova e Biblio3w, è una delle pubblicazioni di studi urbani più prestigiose e interessanti dell’area ispanica. L’ingresso è libero e gratuito; consigliamo queste sessioni, alle quali partecipano membri del nostro gruppo OACU: 6 maggio, Ocupación del espacio y control de los individuos alle 9am, Segregación social y urbana alle 18:30; 9 maggio, Organización económica, poder y control alle 9am, Cambios en las formas de control alle 16.

No Picture

Control de l’espai i espais de control: XIII Col·loqui de Geocrítica

17/04/2014 admin 0

Del 5 al 10 de maig 2014, a la Universitat de Barcelona, tendrà lloc el Col·loqui Internacional “El control de l’espai i els espais de control”, organitzat per la revista Geocrítica; amb les paral·leles ScriptaNova i Biblio3w, és una de les més prestigioses i interessants publicacions d’estudis urbans de l’àrea de parla hispana. La entrada és lliure i la assistència gratuïta; aconsellem aquestes sessions, que atendràn membres del nostre grup OACU: 6 de maig, Ocupación del espacio y control de los individuos a les 9h, Segregación social y urbana a les 18:30h; 9 de maig, Organización económica, poder y control a les 9h, Cambios en las formas de control a les 16h.

Root shock: l’impatto della distruzione dei quartieri neri degli USA

01/04/2014 admin 0
Mindy Fullilove chiama "root shock" il trauma sofferto dalle 1600 comunità afroamericane rimosse dal centro delle città statunitensi sin dal 1949. Nel suo libro "Root Shock" (2004) usa la metafora del trapianto, un trauma che, se ripetuto, molte piante non riescono a superare. Anche il passaggio dal compiacimento del jazz, nato negli antichi ghetti, alla rabbia del rap delle nuove periferie, è visto come un sintomo del root shock; un trauma per coloro che lo soffrono, ma anche per la società in generale.

Root shock: how the destruction of black communities hurt the US

01/04/2014 admin 0
Mindy Fullilove calls "root shock" the trauma suffered by 1600 Afro-American communities displaced from the city centres of the US since 1949. In her book "Root Shock" (2004) she uses the metaphor of transplantation, a trauma after which, if repeated, many plants can't recover. Even the transition from the pleasure of jazz, born in the old ghettos, to the anger of rap, product of the new peripheries, is a manifestation of root shock; it is a trauma for those who suffer it, and for society as a whole.

Root shock: l’impacte de la destrucció dels barris afroamericans d’EEUU

01/04/2014 admin 0
Mindy Fullilove li diu "xoc d'arrel" al trauma patit pels habitants de les més de 1600 comunitats afro-américanes que calcula s'hagin expulsat dels centres de les ciutats d'EEUU a partir de 1949. Al seu llibre "Root Shock" (2004) utilitza la metàfora del trasplantament, que si es repeteix les plantes no ho superen. Fins i tot la transició del plaer del jazz, nascut als guetos del centre, a la ràbia del rap de les noves perifèries, té a veure amb el xoc d'arrel: un tràuma pels desplaçats, però també per a tota la societat.

Root shock: el impacto de la demolición de los barrios afroaméricanos en EEUU

01/04/2014 admin 0
Mindy Fullilove define "choque de raíz" el trauma sufrido por las más de 1600 comunidades afro-americanas que calcula se hayan expulsado de los centros de las ciudades de EEUU a partir de 1949. En su libro "Root Shock" (2004, NY:Ballantine) usa la metáfora del trasplante, un trauma que si se repite muchas plantas no aguantan. Hasta la transición de la alegria del jazz, nacido en los antiguos guetos, a la rabia del rap de las nuevas periferias, tiene que ver con ese choque de raíz: un trauma para los desplazados, pero también para toda la sociedad.