No Picture

Una ciutat morta

21/01/2015 admin 0

Com les capses xineses, en aquest documental no només s’exposa magistralment la corrupció institucional i política a la base del muntatge policial anomenat ‘4F’, escomençat al carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona el 4 de febrer de 2006, sinò que la comprensió de l’horror s’extèn en cercles concèntrics cada vegada més amplis: de la policia, als jutjats, a la premsa, als serveis socials, a l’ajuntament, a la violència urbanística, en breu, al poder en sí. Com abans De Nens de Joaquim Jordà (2003), ara Ciutat Morta ens guia, a partir d’una història particular, cap a un entendiment profón i aterrador del general, de la societat, de la ciutat. En memòria de Patricia Heras, poeta muerta.

Una città morta

21/01/2015 admin 0

Come in un gioco di scatole cinesi, in questo documentario non solo si mostra magistralmente la corruzione istituzionale e politica sulla quale si basa la montatura orchestrata dalla polizia e chiamata ‘4F’, iniziato il 4 febbraio 2006 nella calle Sant Pere Més Baix di Barcelona, ma la comprensione dell’orrore si estende in circoli concentrici sempre più ampi, dalla polizia, alla magistratura, alla stampa, ai servizi sociali, al comune, alla violenza urbanistica, in breve, al potere in sé. …

No Picture

A dead city

21/01/2015 admin 0

Like chinese boxes, this documentary not only brilliantly shows the institucional and political corruption behind the police-orchestrated hoax known as ‘4F’, which began on February 4th, 2006 in Barcelona’s calle Sant Pere Més Baix, but it also extends in a coil the understanding of horror to wider levels of society: from the police, to the judges, to the press, to social services, to the city council, to gentrification, in brief, to power in itself. Like before Joaquim Jordà’s De Nens (2003), now Ciutat Morta leads us from a particular history to the deep and terrifying comprehension of the general, of society, of the city. To the memory of Patricia Heras, the dead poet.

Una ciudad muerta

21/01/2015 admin 0

Como las cajas chinas, en este documental no sólo se expone magistralmente la corrupción institucional y política a la base del montaje policial llamado ‘4F’, empezado en la calle San Pere Més Baix de Barcelona el 4 de febrero de 2006, sino que la comprensión del horror se extiende en círculos concéntricos cada vez más amplios: de la policía, a los juzgados, a la prensa, a los servicios sociales, al ayuntamiento, a la violencia urbanística, en una palabra, al poder. …