Polítiques d’un urbicidi: autoconstrucció, destrucció i resistència a Lisboa

16/01/2017 admin 0
Lisboa és una de les poques ciutats europees on encara hi ha grans extensions de cases autoconstruïdes: bairros de barracas, constantment objecte de planificació destructiva per part de les administracions i fons immobiliaris. El barri de Santa Filomena va sorgir de la ocupació de terres rurals prop de la via del tren que conecta la ciutat amb Sintra, i va poblar-se a partir dels 70 per migrants, molts de Cabo Verde i "retornats", portoguesos de les colònies.

First International Conference on Anarchist Geographies

05/01/2017 admin 0
The choice of doing the first conference in an Italian small town like Reggio Emilia, where an established local anarchist movement already promoted events and publications on anarchist geographers is instrumental to the capital tasks of continuing a discussion among scholars and militants from different linguistic and cultural areas, and ensuring discussions involve grassroots movements and militant situations outside the academy.

Primo congresso internazionale di geografie anarchiche

05/01/2017 admin 0
La scelta di celebrare il primo di questi congressi nella piccola città italiana di Reggio Emilia, dove un movimento anarchica locale ben radicato ha già promosso eventi e pubblicazioni su geografie anarchiste, è strumentale all'obiettivo principale di continuare il dibattito tra studiosi e militanti da diverse aree linguistiche e culturali, assicurando che il dibattito includa movimenti di base e situazioni di militanza esterne all'accademia.

Primera Conferencia internacional de geografies anarquistes

05/01/2017 admin 0
La decisió de celebrar la primera d'aquestes conferències en la petita ciutat italiana de Reggio Emilia, on un moviment anarquista ben establert ja ha promogut jornades i publicacions sobre geografies anarquistes, és instrumental al objectiu principal, continuar un debat entre estudiosos i militants des de diferents àrees culturals i lingüístiques, assegurant que el debat inclogui a moviments de base i situacions de militancia externa a la acadèmia.

Primera conferencia internacional de geografías anarquistas

05/01/2017 admin 0
La decisión de hacer la primera de estas conferencia en la pequeña ciudad italiana de Reggio Emilia, donde un movimiento anarquista bien establecido ya ha promovido eventos y publicaciones sobre geografía anarquista es instrumental al objetivo principal, de continuar un debate entre estudiosos y militantes desde diferentes áreas culturales y lingüísticas, asegurando que el debate involucre a movimientos de base y situaciones de militancia externa a la academia.