Perifèries d’una colònia: la modernitat com a desafiament a Tetuán

El barri Málaga a Tetuàn

Al barri van ajuntar-se immigrants de diferents llocs, marroquíns i espanyols. […] D’aquesta part de Tetuán s’hauria d’escriure no històricament, sinó parlant… de novel·la“. Mohamed Anakar, antic veí del barri Málaga.

Justament en els anys en què, a Europa, triumfava l’urbanisme modern d’Haussmann i Cerdà, el sultanat del Marroc sucumbia a la pressió militar i econòmica de les potències colonials francesa i espanyola. Les ciutats colonials hispano-marroquines van creixer com a ciutats d’expansió il·imitada, i al marge de la medina i de l’Eixample van desenvolupar-se barris populars en que les classes baixes espanyoles i marroquines van superar les barreres culturals i llingüístiques desdibuixant un ball popular davant la modernitat. Amb el video El barrio Málaga [link], i la exposició Tetuán desafíos de la modernidad [link] (recentment inaugurada a Casablanca), l’equip interdisciplinari de l’arquitecte Alejandro MUCHADA proposa una mirada postcolonial sobre la ciutat hispano-marroquina observada des de les seves perifèries: on les classes populars van conviure i crear la seva pròpia ciutat, fora de la planificació i en un magma de desbordaments.

  • “Tetúanmodernchallenge” és un projecte de recerca del grup Gamuc.org sobre les transformacions a l’àmbit social i urbà durant els 45 anys d’ocupació espanyola al Nord del Marroc, a través del prisma de l’habitatge social: PDF de la expo presentada aquest abril a Casablanca :: presentació de la expo :: Pàgina web Tetuán Modern Challenge
  • La paraula desafiament remiteix a l’historiador marroquí Abdallah LAROUI, que la utilitza per a descriure qué representava la modernitat per a la societat marroquí pre-colonial. Es vegi també Josep Lluís MATEO (2007) “El interventor y el caíd. La política colonial española frente a la justícia marroquí durante el protectorado” [PDF]
  • La crítica històrica ens permet identificar quines solucions es donaven per a aquest desafiament en l’àmbit de l’habitatge. L’arquitecte Alfonso de Sierra Ochoa va proposar una sèrie de projectes d’escala mitjana, en els quals van participar marroquins de Tetuàn: a través de l’arquitectura, podem comparar quin tipus de modernitat s’imaginava llavors, amb la que el Marroc té avui en dia.